Thông báo điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN, BHYT 
Công văn của BHXH tỉnh Tuyên Quang v/v triển khai thực hiện Quyết định 959/QĐ-BHXH 
Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định về tính tuổi nghề cơ yếu 
Công văn của BHXH tỉnh Tuyên Quang v/v triển khai Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016 
Công văn của BHXH Việt Nam v/v hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các chế độ BHXH theo luật BHXH 2014 từ ngày 01/01/2016 
Công văn của BHXH tỉnh Tuyên Quang v/v thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2016 đối với DNNN và DNNN đã cổ phần hóa 
Công văn của BHXH tỉnh Tuyên Quang v/v thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2016 
Công văn của BHXH tỉnh Bạc Liêu v/v mất sổ BHXH 
Quyết định của BHXH Việt Nam v/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN và lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam 
Quyết định của BHXH Việt Nam v/v phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam 
  • Số lượng truy cập:
    5,373,197 - lượt
  • Có 10374 đang online
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương
Số hiệu văn bản : 4857/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành : BHXH Việt Nam
Loại văn bản : BHXH Việt Nam
Ngày ban hành : 21/10/2008
Người ký : TGĐ Nguyễn Huy Ban
Ngày hiệu lực :
 Tệp đính kèm

        
        

 BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: 4857/QĐ-BHXH                                                     Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2008

                                                                                  
QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương

                       TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94l2008lNĐ-CP ngày 22l8l2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1. Vị trí và chức năng của Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt tại tỉnh, có chức năng giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng giám đốc) tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội), bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện (sau đây gọi chung là bảo hiểm y tê); quản ký quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật.

Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.